Post Doctoral Fellow

Pradeep Kumar GAUTAM
Supervisor: Trilok Nath Singh
National PDF

pgautam@iitb.ac.in

Pritam Paritosh PAUL
Supervisor: Santanu Banerjee 
National PDF

I17257@iitb.ac.in
pritamgeo@gmail.com

Janisar A. M. SHEIKH
Supervisor: Hetu Sheth

janisar.sk@gmail.com
janisar.sk@iitb.ac.in

Praveen Chandra SINGH
Supervisor: Prabhakar N
Institute PDF

pcsingh@iitb.ac.in
pcsinghgeo21@gmail.com

Close Menu